Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 01 2019

igul
5815 ac4a 500
Reposted fromniente niente viaaura-lunaris aura-lunaris
igul
Życie to wiel­ka res­taurac­ja ot­warta przez całą dobę. Ni­by ma bo­gate me­nu ale i tak połowa z tych rzeczy aku­rat się skończy, gdy będziesz chciał je zamówić. Kel­nerką w przykrótkiej spódniczce jest Przez­nacze­nie. Ty de­cydu­jesz, co chcesz zjeść, ale to od niej za­leży w ja­kim cza­sie i sta­nie ot­rzy­masz zamówiony po­siłek. Kręci z nią ochro­niarz-Los, le­piej na niego uważaj, bo nap­rawdę pot­ra­fi dać w kość. Pi­janym bar­ma­nem za ladą jest Szczęście i bar­dzo często nie tra­fia do two­jego kieliszka. Miłość - za­pom­niana przez wszys­tkich kuchar­ka - cza­sem tra­ci smak i źle przyp­ra­wi to i owo. Nadzieja pra­cuje tu tyl­ko ja­ko sprzątaczka. Przychodzi o dwóch po­rach - bar­dzo wcześnie i bar­dzo późno, to dla­tego niewiele osób ją spo­tyka, a reszta nie do­cenia jej pracy.
Różni ludzie mogą do­siąść się do two­jego sto­lika, ale pa­miętaj: na ko­niec uczty każdy i tak dos­ta­nie od­dziel­ny rachu­nek.
— internet
Reposted fromRuda-Shuty Ruda-Shuty viaNataly Nataly
igul
8686 8cbe 500
Reposted fromzie zie viaaura-lunaris aura-lunaris

February 24 2019

igul
Bardzo boję się, że nie wykorzystam swojego życia na sto procent. Przeraża mnie fakt, że czas mija, a ja mam tyle do zrobienia. Tyle spraw chce załatwić, tyle miejsc odwiedzić, tyle zdań jeszcze nie wypowiedziałam. Jeszcze tyle chcę napisać, tyle przeczytać, tak wiele marzeń mam do spełnienia i taki ogrom piękna, które chciałabym ujrzeć.  Staram się jak mogę wykorzystać to życie, ale zawsze gdzieś w środku siedzi ten mały potwór, który mówi, że nie zdążę.  
— PIK
Reposted fromliliowadusza liliowadusza
igul
8319 45a3 500
igul
2382 950a 500
Reposted fromwyczes wyczes viapikkumyy pikkumyy
igul
Nie zmuszaj ludzi do tego, aby chcieli spędzać z tobą czas. Nie zmuszaj ich do spacerów, wina, rozmów, budowania mostów, podawania ręki. To, co jest budowane "na siłę", nie przetrwa. Relacje takie nie będą miały sensu.
— Kaja Kowalewska
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viapikkumyy pikkumyy
igul
Musimy dbać o tych, którzy są dla nas ważni i mają dobre serce. To powinna być jedna z życiowych zasad i niech diabeł kopnie w dupę tego, kto jej nie przestrzega.
— Jón Kalman Stefánsson
igul
3158 bbb2
Reposted fromgameofthrones gameofthrones
igul
Definiują Cię dwie rzeczy: Twoja cierpliwość, gdy nie masz nic i Twoja postawa, gdy masz wszystko. 
— Carlo Ancelotti
Reposted fromlovvie lovvie viaNataly Nataly
pinkheartsandsparkledreams.tumblr.com
Reposted fromweheartit weheartit vialostinthecity lostinthecity
igul
5394 f7fc 500
igul
O tym kim jesteśmy nie świadczy wykształcenie, majątek, wygląd, talent, ale to jak traktujemy drugiego człowieka.
— temyśli.pl
Reposted frombomdia bomdia vialostinthecity lostinthecity
igul
5758 6276
Reposted fromsaku saku vialostinthecity lostinthecity
igul
igul
8338 1ea4
Reposted fromfoods foods vialostinthecity lostinthecity
igul
9254 a82c
Reposted fromnatiiiss natiiiss vialostinthecity lostinthecity
igul
Nie osądzaj mnie po moich wyborach, skoro nie wiesz jakie miałam opcje
— internety
igul
Chcę być dla tego mężczyzny wszystkim, ponieważ on jest wszystkim dla mnie.
— 50 twarzy greya
Reposted frombadgal badgal vialostinthecity lostinthecity
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl